Vzory formulárov pre jednotlivé podprogramy:

1Obnovme si svoj dom (sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín) 
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 1.4Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
 1.5Národný cintorín v Martine
 1.6Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
2Kultúra znevýhodnených skupín (sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín) 
 2.1Živá kultúra
 2.2Periodická tlač
 2.3Neperiodická tlač
 2.4Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím
3Kultúrne poukazy (sekcia ekonomiky) 
 3.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl 
 3.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie