hlavná stránka → žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2020 
Dotácie MK SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2020

Poučenie k vypĺňaniu

poučenieprogramžiadosťpopis projektu KPpopis projekturozpočetosobitné náležitostinahratie súborovkontrola

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti sa skladá z dvoch častí:

I. časť - povinné náležitosti žiadosti:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2020
2. Popis projektu
3. Rozpočet projektu
4. Čestné vyhlásenie (generuje sa automaticky a zobrazuje sa až pri tlači elektronického formulára)

II. časť - ostatné povinné náležitosti žiadosti:
1. Rôzne formuláre ostatných osobitných náležitostí podľa špecifík jednotlivých podprogramov.

Čo je potrebné urobiť pred vyplnením formulára na elektronickú registráciu žiadosti?


1. Je potrebné podrobne sa oboznámiť s predpismi poskytovateľa upravujúcimi poskytovanie dotácií. Sú to zákon o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu a výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre príslušný program a podprogram dotačného systému. Všetky dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.mksr.gov.sk. Je dôležité, aby ste sa pred podávaním žiadosti uistili, že ste oprávneným žiadateľom o dotáciu, že projekt zodpovedá charakteru programu a máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty.

2. Treba si pripraviť nasledujúce doklady:
  • doklad o právnej subjektivite, ktorým môžu byť stanovy občianskeho združenia, výpis z Obchodného registra, živnostenský list, zriaďovacia listina a pod.,
  • potvrdenie o IBAN,
  • popis projektu,
  • rozpočet projektu
3. Pozorne si prečítajte Poučenie o postupe pri vypĺňaní formulára na elektronickú registráciu žiadosti prípadne si ho vytlačte.

Upozorňujeme žiadateľov, že niektoré vyplnené údaje sa vo vytlačenej verzii žiadosti nenachádzajú. Tieto údaje slúžia ako štatistické resp. triediace kritérium napr.: číslo pamiatky. Údaje je však potrebné vyplniť.

Po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára na elektronickú registráciu žiadosti je potrebné si tento formulár vytlačiť, podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa, priložiť k nemu všetky náležitosti určené zákonom a opatrením a zaslať na adresu Ministerstva kultúry SR.

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa zákona, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrenia, nebude posudzovaná.

V prípade technických problémov s používaním dotačného systému kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy dotacie@culture.gov.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 20482 241.
Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-vzory formulárov
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021